نمایشگر دسته ای مطالب بازگشت به صفحه کامل

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری

نوع معماری شهرها و میزان نوسازی و امنیت بافت مسکونی در بررسی و ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها جایگاه ویژه‌ای دارد.

در همین راستا قانون پنجم توسعه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باید نسبت به احصا مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دسته‌بندی طرح‌های واقع در این مناطق اقدام کند.

این شورا باید با اولویت طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی اجرای به موقع آن‌ها ضروری است و همچنین طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری‌ها و همیاری‌ها به مرور قابل انجام است اقدامات لازم را انجام دهد بند «ب» ماده 171 نیز دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف کرده است به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیا بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام کنند.

بر اساس بند «ج» این ماده وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها نیز موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و درچارچوب قانون حمایت از احیا بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی بر احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند همچنین این دو نهاد موظفند در طول هر سال از برنامه حداقل 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی کنند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیش بینی و در اختیار مجریان طرح‌های نوسازی قرار خواهد گرفت.

همچنین این بند در تبصره‌ای دولت را موظف کرده است حداقل 50 درصد از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

بند «ه» این ماده نیز وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده نسبت به ساماندهی و احیای شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمان‌های مخروبه باقی مانده داخل شهرهای مورد نظر با اولویت‌ اقدام کند.