صدور دفترچه خواربار و مصرف

صدور دفترچه خواربار و مصرف

 

 دفترچه ی تامین اقلام مصرفی بسیجیان (ویژه اعضای فعال)